Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mynediad hwylus

Dyma rai dewisiadau gwych am daith gerdded hawdd ar yr arfordir. Maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n ei chael yn anodd i symud a theuluoedd gyda chadeiriau olwyn ond gall unrhyw un sydd awydd mynd am dro hwylus eu mwynhau hefyd

Rhannu

Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon

Dyfrdwy Mae'r arfordir rhwng Prestatyn a Chonwy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd yn ogystal â bod yn hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae’n bromenâd bron o un pen i’r llall gyda digonedd o bleserau glan y môr i'w mwynhau ar y ffordd! Y darnau allweddol yw rhwng Prestatyn a Llanddulas, Hen Golwyn a Llandrillo yn Rhos, a Llandudno i Farina Conwy. Gallwch hefyd archwilio darn saith cilometr yn Sir y Fflint rhwng Caer a Queensferry. Mae’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn, bygis a beiciau.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn amlinellu rhai o’r dewisiadau hygyrch ar arfordir y gogledd.

Ynys Môn

Mae golygfeydd dramatig ar arfordir hardd Môn – yn enwedig wrth edrych ar y tir mawr a mynyddoedd Eryri. Mae yna rai darnau neilltuol sy’n rhoi mynediad hwylus. Mae yna bromenâd byr ym Miwmares ac mae’r dref ei hunan yn lle rhyfeddol i’w harchwilio. Ymwelwch â Moelfre i ganfod ei threftadaeth forwrol a dewrder criwiau ei bad achub.

Mae gan Croeso Môn lyfryn defnyddiol sy’n cynnig rhai syniadau gwych am deithiau cerdded ar yr arfordir: Llwybr yr Arfordir.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn cynnig rhai ffyrdd gwych o archwilio'r ynys yn ogystal â thrafod hygyrchedd ar yr ynys.

Menai, Llŷn a Meirionnydd

Mae un o’r teithiau cerdded prydferthaf ar y darn hwn o’r arfordir yn addas i bawb, Llwybr Mawddach.  Gan gychwyn yn Abermaw, byddwch yn croesi’r aber lle gallwch fwynhau golygfeydd gwych at Gadair Idris cyn archwilio ymyl ddeheuol yr aber ei hunan. Mae yna ddigonedd o lefydd i aros am bicnic ac i gael paned.

Mae digonedd o ddewisiadau a ffynonellau gwybodaeth yn Accessible Countryside for Everyone.

Mae gan Barc Cenedlaethol Eryri hefyd ddewisiadau da iawn.

Ceredigion

Ewch i Aber-porth ac efallai y byddwch yn ddigon lwcus i weld dolffiniaid. Cafodd llwybr addas i gadeiriau olwyn (i’r dwyrain o Fae Aber-porth) ei agor yn 2009 - gyda mannau picnic addas i gadeiriau olwyn a golygfeydd rhyfeddol.

Mae Llwybr yr Arfordir Ceredigion yn awgrymu rhai o'r mannau gorau y gall wpawb eu mwynhau.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn cynnig ffyrdd gwych o anturio.

Sir Benfro

Mae Haroldston Chins (dolen yn agor fel pdf) yng nghanol Bae Sain Ffraid gyda golygfeydd arfordirol mawreddog at Ynys Ramsey yn y gogledd ac Ynys Skomer yn y de. Mae’n ddarn ysblennydd o’r arfordir ac mae’r llwybr pwrpasol yn golygu y gall pawb fwynhau'r un golygfeydd. Mae yna fan parcio bychan i’r anabl ar y ffordd allan i’r gogledd o Aberllydan. Mae paneidiau ac adnoddau ar gael gerllaw yn Aberllydan, Little Haven a Druidston.

Mae amrywiaeth eang o deithiau cerdded, rhai gyda golygfeydd anhygoel, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae ei fap Llwybrau i Bawb yn cynnwys manylion y teithiau cerdded hyn a gallwch ei lawr lwytho neu ei argraffu.

Mae dewisiadau rhagorol a ffynonellau gwybodaeth yn Accessible Countryside for Everyone.

Sir Gaerfyrddin

Mae Parc Arfordir y Mileniwm yn ddewis sy’n haeddiannol boblogaidd gan bawb sydd eisiau profiad o fynediad hwylus. Mae'n cynnig deuddeg milltir o lwybr pwrpasol a di-draffig. Mae yna ddigon o gyfle i aros am baned ar y ffordd a chysylltiadau cludiant gwych.

Mae syniadau a ffynonellau gwybodaeth gwych yn Accessible Countryside for Everyone i helpu trefnu diwrnod allan gwych.

Gŵyr a Bae Abertawe

Mae’r promenâd rhwng Abertawe a’r Mwmbls yn lle gwych i fwynhau diwrnod allan. Mae'n llwybr llydan, aml bwrpas gyda golygfeydd hyfryd ac mae digonedd o leoedd am luniaeth yn y Mwmbls. Gallwch hefyd fynd am dro i Bier enwog y Mwmbls i gael ychydig o hwyl traddodiadol glan y môr.

Neu, pam nad ewch chi i Aberafan i anturio ar y promenâd newydd. Mae’n lle prysur, aml ddefnydd, a digon yno i’w weld ac i’w wneud.

Mae cyngor gwych ar draethau hygyrch yn Dewch i Fae Abertawe. Gallwch hyd yn oed logi cadair olwyn bwrpasol ar gyfer traeth i gael antur go iawn.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn dangos rhai o'r dewisiadau hygyrch o amgylch Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren

Mae promenâd Porthcawl yn ymestyn o Coney Beach i’r dwyrain o’r dref hyd Locks Common yn y gorllewin, yn un llwybr didrafnidiaeth, dymunol, a rhwydd ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae digon o gyfleoedd i gael lluniaeth ar hyd y ffordd, a chysylltiadau hefyd â Chanol Tref Porthcawl. O Locks Common cewch lwybr troed a beicio ar y cyd, sy’n mynd ymlaen at y traeth poblogaidd yn Rest Bay. Gallwch barhau ar hyd y llwybr tua Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl, lle ceir golygfeydd gwych tua’r Sger, a enwogwyd gan gân “Y Ferch o’r Sger”, a nofel Isaac Hughes (Craigfryn), Y Ferch o'r Scer (1892).

Mae hyd cwta o fynedfa addas ar gyfer cadeiriau olwyn ogylch safle Parc Gwyliau Trecco Bay, hefyd. Oddi yma gallwch gyrraedd mwynderau’r Parc, a chysylltu â phentref cyfagos Trenewydd y Notais, lle ceir lluniaeth.

Ewch i Ynys y Barri (cartref Gavin & Stacey). Mae’n lle gwych i'r teulu cyfan a gallwch hyd yn oed fenthyg cadair olwyn y traeth.

Mae Morglawdd Bae Caerdydd yn lle ardderchog i bawb. Mae yna ddewis byr a dewis hir a gallwch hyd yn oed dorri’r daith ar y gwasanaeth bws y dŵr lleol! Fel y gallech ddisgwyl yn y brifddinas, mae yna ddigonedd o fwytai a chaffis a mwy na’r disgwyl o fannau enwog.

Mae gan Gas-gwent, lle mae llwybr arfordir Cymru’n cychwyn ac yn gorffen, lwybr gwych gyda golygfeydd o’r castell.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn amlinellu rhai o’r dewisiadau hygyrch ar arfordir de Cymru:

 

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.