Mynediad hwylus

Dyma rai dewisiadau gwych am daith arfordirol hawdd, sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl â phroblemau symudedd a theuluoedd â chadeiriau gwthio

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu

Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon

Dyfrdwy Mae'r arfordir rhwng Prestatyn a Chonwy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd yn ogystal â bod yn hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae’n bromenâd bron o un pen i’r llall gyda digonedd o bleserau glan y môr i'w mwynhau ar y ffordd! Y darnau allweddol yw rhwng Prestatyn a Llanddulas, Hen Golwyn a Llandrillo yn Rhos, a Llandudno i Farina Conwy. Gallwch hefyd archwilio darn saith cilometr yn Sir y Fflint rhwng Caer a Queensferry. Mae’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn, bygis a beiciau.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn amlinellu rhai o’r dewisiadau hygyrch ar arfordir y gogledd.

Ynys Môn

Mae golygfeydd dramatig ar arfordir hardd Môn – yn enwedig wrth edrych ar y tir mawr a mynyddoedd Eryri. Mae yna rai darnau neilltuol sy’n rhoi mynediad hwylus. Mae yna bromenâd byr ym Miwmares ac mae’r dref ei hunan yn lle rhyfeddol i’w harchwilio. Ymwelwch â Moelfre i ganfod ei threftadaeth forwrol a dewrder criwiau ei bad achub.

Mae gan Croeso Môn lyfryn defnyddiol sy’n cynnig rhai syniadau gwych am deithiau cerdded ar yr arfordir: Llwybr yr Arfordir.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn cynnig rhai ffyrdd gwych o archwilio'r ynys yn ogystal â thrafod hygyrchedd ar yr ynys.

Menai, Llŷn a Meirionnydd

Mae un o’r teithiau cerdded prydferthaf ar y darn hwn o’r arfordir yn addas i bawb, Llwybr Mawddach.  Gan gychwyn yn Abermaw, byddwch yn croesi’r aber lle gallwch fwynhau golygfeydd gwych at Gadair Idris cyn archwilio ymyl ddeheuol yr aber ei hunan. Mae yna ddigonedd o lefydd i aros am bicnic ac i gael paned.

Mae digonedd o ddewisiadau a ffynonellau gwybodaeth yn Accessible Countryside for Everyone.

Mae gan Barc Cenedlaethol Eryri hefyd ddewisiadau da iawn.

Ceredigion

Ewch i Aber-porth ac efallai y byddwch yn ddigon lwcus i weld dolffiniaid. Cafodd llwybr addas i gadeiriau olwyn (i’r dwyrain o Fae Aber-porth) ei agor yn 2009 - gyda mannau picnic addas i gadeiriau olwyn a golygfeydd rhyfeddol.

Mae Llwybr yr Arfordir Ceredigion yn awgrymu rhai o'r mannau gorau y gall wpawb eu mwynhau.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn cynnig ffyrdd gwych o anturio.

Sir Benfro

Mae Haroldston Chins (dolen yn agor fel pdf) yng nghanol Bae Sain Ffraid gyda golygfeydd arfordirol mawreddog at Ynys Ramsey yn y gogledd ac Ynys Skomer yn y de. Mae’n ddarn ysblennydd o’r arfordir ac mae’r llwybr pwrpasol yn golygu y gall pawb fwynhau'r un golygfeydd. Mae yna fan parcio bychan i’r anabl ar y ffordd allan i’r gogledd o Aberllydan. Mae paneidiau ac adnoddau ar gael gerllaw yn Aberllydan, Little Haven a Druidston.

Mae amrywiaeth eang o deithiau cerdded, rhai gyda golygfeydd anhygoel, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae ei fap Llwybrau i Bawb yn cynnwys manylion y teithiau cerdded hyn a gallwch ei lawr lwytho neu ei argraffu.

Mae dewisiadau rhagorol a ffynonellau gwybodaeth yn Accessible Countryside for Everyone.

Sir Gaerfyrddin

Mae Parc Arfordir y Mileniwm yn ddewis sy’n haeddiannol boblogaidd gan bawb sydd eisiau profiad o fynediad hwylus. Mae'n cynnig deuddeg milltir o lwybr pwrpasol a di-draffig. Mae yna ddigon o gyfle i aros am baned ar y ffordd a chysylltiadau cludiant gwych.

Mae syniadau a ffynonellau gwybodaeth gwych yn Accessible Countryside for Everyone i helpu trefnu diwrnod allan gwych.

Gŵyr a Bae Abertawe

Mae’r promenâd rhwng Abertawe a’r Mwmbls yn lle gwych i fwynhau diwrnod allan. Mae'n llwybr llydan, aml bwrpas gyda golygfeydd hyfryd ac mae digonedd o leoedd am luniaeth yn y Mwmbls. Gallwch hefyd fynd am dro i Bier enwog y Mwmbls i gael ychydig o hwyl traddodiadol glan y môr.

Neu, pam nad ewch chi i Aberafan i anturio ar y promenâd newydd. Mae’n lle prysur, aml ddefnydd, a digon yno i’w weld ac i’w wneud.

Mae cyngor gwych ar draethau hygyrch yn Dewch i Fae Abertawe. Gallwch hyd yn oed logi cadair olwyn bwrpasol ar gyfer traeth i gael antur go iawn.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn dangos rhai o'r dewisiadau hygyrch o amgylch Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren

Mae promenâd Porthcawl yn ymestyn o Coney Beach i’r dwyrain o’r dref hyd Locks Common yn y gorllewin, yn un llwybr didrafnidiaeth, dymunol, a rhwydd ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae digon o gyfleoedd i gael lluniaeth ar hyd y ffordd, a chysylltiadau hefyd â Chanol Tref Porthcawl. O Locks Common cewch lwybr troed a beicio ar y cyd, sy’n mynd ymlaen at y traeth poblogaidd yn Rest Bay. Gallwch barhau ar hyd y llwybr tua Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl, lle ceir golygfeydd gwych tua’r Sger, a enwogwyd gan gân “Y Ferch o’r Sger”, a nofel Isaac Hughes (Craigfryn), Y Ferch o'r Scer (1892).

Mae hyd cwta o fynedfa addas ar gyfer cadeiriau olwyn ogylch safle Parc Gwyliau Trecco Bay, hefyd. Oddi yma gallwch gyrraedd mwynderau’r Parc, a chysylltu â phentref cyfagos Trenewydd y Notais, lle ceir lluniaeth.

Ewch i Ynys y Barri (cartref Gavin & Stacey). Mae’n lle gwych i'r teulu cyfan a gallwch hyd yn oed fenthyg cadair olwyn y traeth.

Mae Morglawdd Bae Caerdydd yn lle ardderchog i bawb. Mae yna ddewis byr a dewis hir a gallwch hyd yn oed dorri’r daith ar y gwasanaeth bws y dŵr lleol! Fel y gallech ddisgwyl yn y brifddinas, mae yna ddigonedd o fwytai a chaffis a mwy na’r disgwyl o fannau enwog.

Mae gan Gas-gwent, lle mae llwybr arfordir Cymru’n cychwyn ac yn gorffen, lwybr gwych gyda golygfeydd o’r castell.

Mae Accessible Countryside for Everyone yn amlinellu rhai o’r dewisiadau hygyrch ar arfordir de Cymru: