O’r Felinheli i Gaernarfon (Photo Trails)

Llwybr cwbl hygyrch ar lwybr beicio sy’n dilyn Afon Menai

Rhannwch y dudalen hon gyda theulu a ffrindiau
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Gwybodaeth am y Llwybr

Llwybr llinol sy'n cynnig golygfeydd o'r Fenai ac arfordir Ynys Môn. Byddwch yn teithio ar hyd llwybr beicio 2.5 cilomedr neu 4 milltir Lôn Las Menai sy'n cysylltu tref brydferth Y Felinheli a thref hanesyddol Caernarfon. Sylwch fod y rhan gyntaf un o'r glannau yn Y Felinheli cynnwys dringfa serth a ddylai fod yn rhwydd i’r rhan fwyaf o offer symudedd modur. Os ydych chi'n defnyddio offer â llaw, efallai y bydd angen rhywfaint o help arnoch chi. Neu gellir cychwyn y llwybr ar ben y llethr hwn o feddygfa’r Felinheli.

Gallwch ymestyn y daith gerdded hon drwy ei chyfuno â thaith gerdded Gardd Fotaneg Treborth i Ystad y Faenol i’w gwneud yn daith gerdded 11 milltir neu 18 cilometr o hyd rhwng Gardd Fotaneg Treborth a Chaernarfon. Gallwch wneud hyn drwy gerdded ar hyd y llwybr o’r Felinheli tuag at Ystad y Faenol a pharhau i ddilyn arwyddion Llwybr Arfordir Cymru tuag at Ardd Fotaneg Treborth.

Mae'r llwybr rhwng Ystad y Faenol a'r Felinheli yn dilyn trac garw sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer mynediad preifat i gerbydau a gall fynd yn fwdlyd ac anwastad mewn tywydd gwlyb.

Taflen wybodaeth a Map Ar-lein

Lawrlwythwch daflen wybodaeth er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich ymweliad. Sylwer – mae’r ddogfen hon ar gyfer dibenion esboniadol ac nid ar ar gyfer llywio yn unig.

Gweld y map ar-lein (yn agor gwefan Photo Trails). Mae Experience Community wedi mapio’r un llwybr ar-lein, ond wedi cyfnewid y mannau cychwyn a gorffen. Mae’r map hwn ar-lein yn cynnwys ffotograffau mewn mannau arwyddocaol ar hyd y llwybr, ac yn cynnig disgrifiadau manwl o’r llwybr, gan gynnwys lleoliadau canllawiau, meinciau i orffwys arnynt, a graddiant y llwybr.

Rydym yn argymell fod gennych fap papur bob amser wrth gefn yn ogystal ag ap mapio ar eich ffôn symudol os nad ydych yn gyfarwydd â’r rhan hon o Lwybr Arfordir Cymru.

Disgrifiad o’r llwybr ei hun

Dechrau: Glan y Môr / Beach Road, Y Felinheli

Gorffen: Canolfan gelf a sinema Galeri, Caernarfon

Pellter: 10 cilomedr neu 8 milltir (yno ac yn ôl)

Amser: Caniatewch 2 i 3 awr.

Wyneb: Llwybr beicio wedi'i darmacio yn bennaf.

Llethrau: Rhai adrannau lle gallai fod angen cymorth ar ddefnyddwyr.

Proffil y llwybr: Gallwch weld o broffil y llwybr faint y bydd rhaid ichi ddringo, a’r man uchaf ar y llwybr. Mae na 35 metr o waith dringo ar y mwyaf yma.

Lled y Llwybr: Cyfartaledd 1.8 medr.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ar gyfer llywio â lloeren defnyddiwch: Ffordd y Traeth, Y Felinheli, LL56 4RQ

Ar gyfer defnyddwyr Cludiant Cyhoeddus: Ewch i Travellne Cymru  i gynllunio eich taith.

Parcio: Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael yn Y Felinheli ar Ffordd y Traeth a ger y feddygfa ar ddechrau'r llwybr beicio.

Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael ar ddechrau'r llwybr beicio yng Nghaernarfon.

Toiledau: Ceir toiledau hygyrch ar Ffordd y Traeth yn y Felinheli ac yng Nghaernarfon hefyd.

Amwynderau eraill: Mae lluniaeth ar gael yn Y Felinheli a Chaernarfon. Darllenwch fwy am ganolfan Galeri Caernarfon.

Rhagor o gwybodaeth

Wrth gyrraedd Caernarfon, mae’n bosib dewis dilyn y glannau ar hyd muriau castell y dref. Mae'r bont hanesyddol i gerddwyr y tu allan i sinema a chanolfan gelf Galeri yn gul. Os oes gennych offer symudedd, bydd angen i chi fynd o amgylch blaen adeilad Galeri i ail-ymuno â'r glannau.