Gwyriadau Cyfredol

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu. 

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr

Gwynedd

Gwaith uwchraddio Traphont Bermo Network Rail 2020 - 2023 yng Ngwynedd

Bydd gwaith uwchraddio’r draphont 150 oed yn dechrau ym mis Medi 2020. Bydd yn effeithio ar y llwybr gan ei fod yn croesi’r draphont dros Aber Mawddach ac yn mynd yn ei flaen tua’r de i gyfeiriad Fairbourne. Yn ystod y gwaith uwchraddio hwn bydd y bont yn cau dros dro ar rai dyddiadau.
Edrychir ar y posibilrwydd o ddarparu llwybr arall ar gyfer cerddwyr ar y llwybr a byddwn yn rhoi gwybod ichi ar y dudalen hon. Os ydych yn bwriadu cerdded yn yr ardal hon, awgrymwn eich bod hefyd yn dilyn cyfryngau cymdeithasol Network Rail i gael diweddariadau.

• Dilynwch gyfrif Rhwydwaith Cymru a’r Gororau X (Twitter cyn hyn) i gael diweddariadau ar @NetworkRailWAL
• Darllenwch ddiweddariad am Waith Uwchraddio Traphont y Bermo

Pont yr Aber, y bont droi i gerddwyr yng Nghaernarfon

5 Gorffennaf 2022
Mae Pont yr Aber rhwng castell Caernarfon a pharc chwarae Caernarfon, sy’n groesfan dros Afon Seiont, ar gau o bryd i’w gilydd. Pan fydd hyn yn digwydd, dilynwch y llwybr amgen ar y map. Gallwch roi gwybod i Gyngor Gwynedd bod y bont ar gau

Ynys Môn

16 Mis Mehefin 2021 Gwyriad Moelfre: Cerddwyr wedi'u cyfeirio trwy Ystâd Nant Bychan ac ar hyd ffordd yr A5108 i mewn i Moelfre. 

Castell-nedd Port Talbot

12 Mai 2023 The Quays - Mae'r llwybr ar gau er diogelwch, oherwydd bod llyncdyllau dwfn yn parhau i ffurfio ar hyd y llwybr tarmac wrth ymyl Afon Nedd. Sylwch fod glan yr afon ar y gogledd yn creu rhwystr ar y llwybr, yn y cyfeirnod grid SS731931. Dilynwch yr arwyddion dargyfeirio ar y map a ddarperir yn y tabl isod.

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Gwyriad Dyddiad
Abertawe Bae Oxwich (dwyrain), Gŵyr Pont wedi'i ansefydlogi gan ymchwydd storm. Caiff ei symud i fyny'r afon maes o law cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Casnewydd Y Bont Gludo Amddiffyn rhag llifogydd cy 30-06-2024
Castell-nedd Port Talbot The Quays Llyncdyllau cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Ceredigion Aberarth Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Conwy Promenad Hen Golwyn Gwaith Amddiffyn Arfordirol cy 28-02-2023
Conwy Llanfairfechan Footpath 01A (Ferranti Woods) Gosod gatiau newydd (27-30 Tach) cy 30-11-2023
Ddinbych Prestatyn (o 9ed Mis Mai 2023) Gwaith Amddiffyn Arfordirol cy 22-08-2023
Gaerfyrddin Talacharn Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Gwynedd Porth Colmon i Draeth Penllech Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Gwynedd Traphont Y Bermo Gwaith ar y draphont gan Network Rail cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Gwynedd Parc Gwyliau Hafan y Môr, Pwllheli Gwaith Amddiffyn Arfordirol cy 30-04-2024
Pen-y-bont ar Ogwr Merthyr Mawr llwybr rhif 23 Cau Llwybr Troed Dros Dro Ar Frys cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Sir Benfro Amroth Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Sir Benfro Coppet Hall i Wiseman's Bridge, Saundersfoot Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Ynys Mon Moelfre Ansefydlogrwydd tir cy Hyd nes y ceir rhybudd pellach

Diweddarwyd ddiwethaf 28 Tach 2023