Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cwrdd â'r Swyddog Llwybr - Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren

Alison Roberts yn disgrifio amrywiaeth aruthrol arfordir De Cymru a sut y bydd cerdded ar ei hyd a’i fwynhau yn eich hudo’n llwyr

Rhannu

Helo, Alison Roberts ydw i, a fi yw Swyddog Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer Bae Caerfyrddin ac arfordir De Cymru- rhwng Afon Llwchwr ac Afon Gwy yng Nghas-gwent.

Ni ydych byth yn rhy bell o’r arfordir wrth fyw yn Ne Cymru, ac er i mi gael fy magu yn Swydd Henffordd, bues yn aros gyda fy mam-gu ger Tywyn yng ngorllewin Cymru sawl gwaith yn ystod fy mhlentyndod. Pan oeddwn yn astudio ym Mhrifysgol Bangor, roedd gen i olygfa wych o arfordir Gogledd Cymru o fy neuadd breswyl- rwy’n credu fod hynny’n arwydd o’r hyn oedd o fy mlaen!

Beth â’ch denodd i’r swydd?

Rwyf wedi bod yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru ers 2007, gan ddatblygu adrannau llwybr Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot. Pan welais gyfle o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru i weithio ar y Llwybr Arfordir yn rhanbarthol, roeddwn yn awyddus iawn i barhau â’r gwaith. Rwy’n caru bod yn yr awyr agored, fellt roedd cael cynnal arolygon a gweithio mewn amgylchedd mor ddifyr yn dipyn o fonws i mi!

Pa ran o Lwybr Arfordir Cymru yw eich ffefryn?

Ceir cymaint o amrywiaeth a gwahanol fathau o amgylchedd hyd arfordir De Cymru, ac mae rhywbeth o hyd i ddenu’ch sylw. Am i mi fod yn rhan o ddatblygiad adrannau Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot, efallai y dylwn grybwyll y gwarchodfeydd natur a’r llwybrau ucheldir anhygoel sydd yno.

Gallwn hefyd grybwyll harddwch naturiol Penrhyn Gŵyr, gyda’i morfeydd heli a’i daeareg, neu glogwyni uchel Arfordir Treftadaeth Bro Morgannwg. Mae cymaint o lecynnau hyfryd i’w canfod, yn aml mewn mannau annisgwyl, ac yn aml o fewn cyrraedd i’r trefi glan môr a’r dinasoedd sydd ar y llwybr.

Caf fy synnu’n aml gan gyfoeth bywyd gwyllt ac amgylchedd gwastatiroedd Gwent, yn nwyrain yr adran- ac o fewn cyrraedd hawdd o Gasnewydd. Cewch olygfeydd yma ar draws Môr Hafren hyd at arfordir gogleddol Dyfnaint.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono hyd yma?

Mae timau hawliau tramwy’r awdurdodau lleol wedi bod yn gweithio’n ddiwyd i agor Llwybr Arfordir Cymru, yn ogystal â’i gynnal. Cyflawnwyd y rhan helaeth o’r gwaith trwy feithrin perthnasau gyda pherchnogion y tir, a sicrhau hawl mynediad ar gyfer y llwybr. Rwy’n falch o fod wedi bod yn rhan o ddatblygiad a chefnogaeth y partneriaethau hynny, hebddynt hwy fyddai unrhyw Lwybr Arfordir Cymru o gwbl!

Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, roedd cyflawni fy arolwg blynyddol cyntaf hefyd yn uchafbwynt- gwaith a oedd yn golygu monitro holl adran arfordir De Cymru. Nid yn unig y ces i gasglu’r data cyflwr sy’n hollbwysig i’r awdurdodau lleol ar gyfer rhaglenni gwaith y dyfodol, ond ces hefyd ddealltwriaeth werthfawr o holl adrannau amrywiol y llwybr. 

Cysylltu â Swyddog Llwybr Arfordir Cymru

Gallwch gysylltu â mi gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sy’n ymwneud â Llwybr Arfordir Cymru unai trwy’r wefan neu gyda’r cyfeiriad e-bost isod. Byddaf yn sicrhau fod eich sylwadau’n cyrraedd y bobl gywir, ac ymdrechu i ymateb i bob ymholiad.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.