Ymwelwyr LAC yn rhoi hwb o £84m i’r economi mewn blwyddyn

Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, fe gynorthwyodd economi arfordir Cymru i gynnal mwy na 1,000 o swyddi

Garw, ysblennydd ac yn fan cychwyn ar gyfer diwrnodau’n llawn antur – dyna sy’n arbennig am arfordir Cymru. Bedair blynedd yn ôl cafodd ei agor i’r byd pan ddaeth Cymru’r wlad gyntaf yn y byd i greu llwybr cerdded penodedig ar hyd ei harfordir i gyd. Ac yn awr, yr effaith y mae Llwybr Arfordir Cymru wedi’i chael ar economi’r wlad. Yn 2014 fe wariodd cerddwyr £84m yng Nghymru a chynnal mwy na 1,000 o swyddi.

O deithiau byr i droedio’r holl lwybr

Darganfu adroddiad newydd, a ysgrifennwyd gan Beaufort Research ac Ysgol Fusnes Caerdydd, fod 43 miliwn o ymweliadau dydd ag arfordir Cymru yn ystod 2014 wedi cynnwys cerdded fel gweithgaredd. Roedd hyn yn cynnwys unrhyw beth o daith fer i bobl yn cerdded y llwybr i gyd.

Cynhaliwyd arolwg wyneb yn wyneb o 1,483 o grwpiau. Gwelwyd bod 61% ohonynt yn ymweld ar ymweliadau dydd o’u cartrefi tra bod y 39% a oedd yn weddill yn aros oddi cartref am noson neu fwy.

Cafodd y rhan fwyaf o’r ymweliadau eu gwneud gan bobl a oedd yn byw yng Nghymru (59%). Roedd nifer yr ymwelwyr o Loegr yn 38% ac roedd y gweddill wedi dod o leoedd eraill.

‘Gwella iechyd a llesiant’

Comisiynwyd yr adroddiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth ag 16 o awdurdodau lleol a dau Barc Cenedlaethol – Penfro ac Eryri – er mwyn rheoli a chynnal y llwybr, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Llywodraeth Cymru:

“Nid gormodiaith yw dweud bod gan Gymru rai o’r ardaloedd arfordirol mwyaf trawiadol yn y DU. Calonogol dros ben yw clywed bod cynifer o bobl yn gwneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd gan ein harfordir i’w cynnig.

"Trwy wneud yn fawr o’r cyfleoedd yn sgil twristiaeth a hamdden, rydym yn rhoi hwb derbyniol i economi Cymru ac, yn ei dro, yn helpu pobl i wella’u hiechyd a’u llesiant.”

Ychwanegodd ei bod yn falch fod Llwybr Arfordir Cymru, a grëwyd yn 2012, “heb os nac oni bai wedi helpu mwy o bobl i fwynhau ein harfordir ac wedi cyfrannu at y ffigurau trawiadol hyn”.

‘Ysblennydd’

Mae Quentin Grimley, Swyddog Prosiect Mynediad i’r Arfordir yn Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi croesawu canlyniadau’r adroddiad. Meddai: “Mae’n braf gweld cynifer o bobl ac ymwelwyr yn archwilio arfordir ysblennydd Cymru"

“Mae arfordir trawiadol Cymru’n cynnig nifer o ddewisiadau i gerddwyr. Ceir teithiau cerdded egnïol ar hyd clogwyni uchel a phentiroedd geirwon, yn ogystal â theithiau mwy hamddenol ar hyd traethau tywodlyd neu ar bromenadau ein cyrchfannau glan môr enwog.

“A’r hyn sy’n cysylltu’r rhain gyda’i gilydd i gyd yw Llwybr Arfordir Cymru, sy’n 870 milltir o hyd ac sy’n mynd o amgylch holl arfordir y wlad o Gaer i Gas-gwent"

“Ein hamgylchedd yw’r ased naturiol mwyaf gwerthfawr sydd gennym, ac mae arfordir Cymru’n enghraifft o hyn.”


URL: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/wales-coast-path-visitors-give-12305890
Philip Dewey, 06:00 12 Rhagfyr 2016