Pecyn marchnata am ddim ar gyfer busnesau

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael llwybr troed sy’n rhedeg ar hyd ei holl arfordir.

Mae’r llwybr yn 870 milltir / 1,400 km o hyd ac mae’n arddangos rhan o arfordir mwyaf trawiadol ac amrywiol y DU - does ryfedd i arfordir Cymru gael ei bleidleisio fel yr ardal orau yn y byd i ymweld â hi gan Lonely Planet yn 2012.  Mae cerdded yr arfordir yn boblogaidd iawn yng Nghymru – mae pobl sy’n cerdded arfordir Cymru yn cyfrannu £84 miliwn at economi Cymru. Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi cefnogi 1,000 swydd. Mae’n dod yn ased pwysig i ddiwydiant twristiaeth Cymru.

Pwrpas y Pecyn

Mae’r pecyn wedi cael ei gynllunio i helpu busnesau arfordirol farchnata eu busnesau drwy ddefnyddio dylanwad Llwybr Arfordir Cymru. Mae’n adnodd ar-lein sydd am ddim ac yn hawdd i’w ddefnyddio, ac mae’n rhoi mynediad i ystod eang o ddeunydd a gwybodaeth i fusnesau mewn un lle. Ei fwriad yw sbarduno syniadau a rhoi arweiniad ar sut y gall busnesau roi profiad cofiadwy o Lwybr Arfordir Cymru i’w cwsmeriaid newydd a phresennol.

Ynglŷn â’r Pecyn

 • Gall busnesau ddisgwyl dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol fel
  mynediad at ffotograffau penodol o Lwybr Arfordir Cymru – sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a gwefannau
 • syniadau defnyddiol ynghylch creu cynigion cerdded arbennig
 • cyngor defnyddiol ynghylch sut i gyrraedd eu cwsmeriaid gan ddefnyddio gwahanol sianeli hyrwyddo

Dyddiadau a lleoliadau lansio

Yn ystod mis Mawrth 2019, bydd cyfres o seminarau am ddim mewn lleoliadau allweddol ar arfordir Cymru er mwyn cyflwyno’r pecyn i’r diwydiant twristiaeth a lletygarwch. Y dyddiadau a’r lleoliadau yw:
 • Dydd Mawrth 5 Mawrth Amgueddfa’r Glannau, Abertawe*
 • Dydd Gwener 8 Mawrth Gwesty’r Bulkley, Biwmares**
 • Dydd Mercher 13 Mawrth Y Ganolfan Fusnes, Conwy*
 • Dydd Iau 14 Mawrth  Bwyty Dylan’s, Criccieth
 • Dydd Mercher 20 Mawrth The Grove, Arberth*
 • Dydd Llun 25 Mawrth Y Ganolfan Hyfforddi Integredig, Aberystwyth
 • Dydd Mawrth 26 Mawrth Canolfan Gymunedol Tre-biwt, Caerdydd
* digwyddiad a drefnir gan Cadwch Gymru’n Daclus; sefydliad sy’n helpu gosod safonau uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru; caiff manylion pecyn Llwybr yr Arfordir eu cyflwyno yno. Bydd gwesteion hefyd yn dysgu am adnoddau marchnata am ddim sy’n cael eu llunio gan Cadwch Gymru’n Daclus
** digwyddiad a gynhelir gan Gymdeithas Twristiaeth Ynys Môn ble caiff manylion y pecyn eu cyflwyno.

Cofnodi eich diddordeb

Ewch i wefan Pecyn Llwybr Arfordir Cymru i gofnodi eich diddordeb. Dewiswch y seminar yr hoffech ei mynychu a rhowch eich manylion.  Mae pob seminar yn dechrau am 11.00am ac yn para rhyw 90 munud, heblaw am ddigwyddiad Aberystwyth sy’n dechrau am 2.30 yn y prynhawn a Biwmares sy'n dechrau am 10:00 y bore.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

E-bostiwch: contact@walescoastpathtoolkit.wales am ragor o wybodaeth

Lledaenwch y gair!

Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol @walescoastpath am y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r seminarau.

 

 

Er Gwybodaeth

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol (CYTRh) sy’n derbyn cefnogaeth gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Ddatblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaeth Cymru ar gyfer Datblygiad Gwledig (CACagDG)  a Chronfa Llywodraeth Cymru er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfanau cryfach drwy gydweithio.