Arfordir Sir y Fflint

Mae’r rhan yma o’r llwybr yn eithaf gwastad ac yn ymestyn 25 milltir / 40km o Gaer i Gronant, gan ddenu gwylwyr adar o bob cwr at Aber Afon Dyfrdwy. Darganfyddwch olion diwydiannol yr ardal, gwirionwch â’r llwybr cerfluniau a manteisiwch ar y cyfle i hel cregyn hyd draeth Talacre! 

Edrychwch ar-lein ar daflen “Darganfod Arfordir Sir y Fflint” am fwy o fanylion ynglŷn â’r mannau golygfa gorau ac i ddysgu mwy am atyniadau'r ardal. Mae’r pamffled ar gael i’w lawrlwytho o’r adran Adnoddau isod.

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar dudalen Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy.

Clogwyni Ynys Lawd, Ynys Môn

Wedi’i lleoli ar arfordir creigiog Gogledd Orllewin Môn, mae’r warchodfa natur hon yn boblogaidd ymysg ymwelwyr a phobl leol hefyd. Dringwch i ben Tŵr Elin lle gall y plant wylio’r adar trwy ysbienddrych, gan ddysgu am y cymunedau o lursod, gwylogod a phalod sydd yn nythu yno.

Yna sbwyliwch eich hun trwy gael coffi uwch y clogwyni yn y ganolfan ymwelwyr cyfagos – mae’r olygfa yno’n odidog!

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Ynys Môn

Parc Arfordirol y Mileniwm, Sir Gaerfyrddin

Pob blwyddyn y mae miloedd o ymwelwyr yn teithio i dde orllewin Cymru er mwyn darganfod rhinweddau Parc Arfordirol y Mileniwm a’r Ganolfan Ddarganfod enwog sydd yno ar aber Afon Llwchwr.

Mae 13 milltir / 22 km o arfordir o fewn y parc gan gynnwys rhan o Lwybr Arfordir Cymru, ac mae modd cerdded neu feicio ar ei hyd – eich dewis chi! Y mae digon o gyfleusterau yno hefyd i hwyluso eich trip. 

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Sir Gaerfyrddin

Bae Ceredigion, Ceredigion

Y mae glannau Bae Ceredigion yn Ardal Gadwraeth Arbennig ac yn gartref i’r boblogaeth fwyaf o ddolffiniaid trwyn-potel yn Ewrop.

Beth am gymryd mordaith bywyd gwyllt i weld agwedd wahanol o arfordir Ceredigion? Cadwch eich ysbienddrych wrth law i weld morloi, llamhidyddion a chrwbanod y môr yn eu cynefin naturiol!

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Ceredigion.

Darllenwch am gyfleoedd eraill i weld bywyd gwyllt arfordir Cymru ar ein tudalen Gwylio Bywyd Gwyllt.

Pyllau Creigiog Penfro

Byddwch yn fentrus a darganfyddwch pa greaduriaid sydd yn llechu ym mhyllau creigiog arfordir Sir Benfro!  Y mae llwyth o leoliadau gwych i danio chwilfrydedd biolegwyr bychain a’r rhai hŷn!

Ewch at dudalen Mwynhau Sir Benfro i ganfod y mannau gorau i archwilio pyllau glan y môr yn y rhan hyfryd yma o Gymru.

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Sir Benfro.

 

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

Ar gyrion dinas fywiog Casnewydd y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd, lle ceir rhwydwaith pedair milltir o lwybrau sy’n addas i gadeiriau olwyn.

Mae’r warchodfa yn cynnwys sawl math gwahanol o gynefin ac yn hafan bwysig i fywyd gwyllt, cofiwch eich ysbienddrych!

Y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd yn gorwedd rhwng aber Afon Hafren ac Afon Wysg ar arfordir deheuol Cymru.

Rheolir y safle gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth â RSPB Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd ymysg eraill er budd bywyd gwyllt a phobl.

Dysgwch fwy am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Arfordir y De ac Aber Afon Hafren.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich teithiau cerdded ar hyd arfordir Cymru, felly cofiwch ein tagio darganfodyddiadau teuluol ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod:

 #afordircymru #DewchiDdarganfod

Lluniau:

Arfodir Sir Fflint -Jo Danson

Clogwyni Ynys Lawd, Ynys Môn - © Crown copyright (2016) Visit Wales

Parc Arfordirol y Mileniwm - © Crown copyright (2016) Visit Wales

Bae Cardigan - © Crown copyright (2011) Visit Wales

Pyllau Creigiog Penfro - Enjoy Pembrokeshire

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewyd - Nature Reserve RSPB Cymru