Archwilio arfordir Llŷn ar droed ac ar fws!

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n (CNC) gweithio gyda 16 o awdurdodau lleol arfordirol a dau Barc Cenedlaethol i reoli a chynnal-a-chadw'r llwybr, gydag arian gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Croeso Cymru. Rhyngom, ein gwaith yw sicrhau bod Llwybr Arfordir Cymru'n cael ei hyrwyddo fel cyrchfan gerdded wirioneddol wych – i bobl Cymru ac ymwelwyr o bedwar ban byd!

Cerdded yn y byd digidol…

Hyrwyddo'r llwybr ar y cyfryngau cymdeithasol yw un o'r pethau rydym yn ei fwynhau.  Rydym yn gweld cymaint o luniau o arfordir Cymru ar ein cyfrifon cyfyngau cymdeithasol.  Nid ydym byth yn diflasu ar weld Bae'r Tri Chlogwyn ym Mhenrhyn Gŵyr neu Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn.

Mae gan bobl gysylltiad gwirioneddol ddwfn â'r arfordir – o wyliau'r haf yn ystod eu plentyndod a chodi arian i elusennau trwy gerdded neu redeg, i fwynhau'r pethau gorau sydd gan Gymru i'w cynnig.

Pan gafodd y llwybr ei lansio yn 2012, doedd rhai darnau ohono ddim yn cadw at yr arfordir mor agos ag yr oedden ni'n dymuno. Felly, ers hynny, mae ein gwaith wedi symud tuag at wella'r llwybr. A chyda phob gwelliant newydd, mae yna forwedd arall i bobl ei harchwilio.

Felly, pan gawsom ni wahoddiad i gerdded un neu ddwy o rannau newydd y llwybr yn ardal wyllt Pen Llŷn yng Ngogledd Cymru, mi wnaethom fachu ar y cyfle gan gydio'n ddi-oed yn ein hesgidiau cerdded a’n camera!

Mae'r rhannau sydd newydd eu hagor yn golygu bod Porth Ceiriad i Drwyn Llech-y-doll, a Thrwyn y Ffosle i Borth Neigwl, ar agor bellach i gerddwyr. Maen nhw'n rhannau gwych o'r arfordir – gan ychwanegu'n fawr at y llwybr gwreiddiol.  Ein cymdeithion cerdded oedd Molly Lovatt, Gweithrediadau'r Gogledd (CNC), a Helen Evans, Cyfathrebu (CNC) – a hefyd Meinir Jones, swyddog prosiect Bws Arfordir Llŷn.

Tro a thaith mewn bws!

Rheswm arall dros ein hymweliad oedd gweld gwasanaeth Bws Arfordir Llŷn ar waith, sef prosiect peilot a gaiff ei ariannu'n rhannol gan CNC.

Gall cerddwyr ddefnyddio'r gwasanaeth bws 'nôl a gofyn' yma o amgylch arfordir Llŷn. Mae'n fendith wirioneddol i gerddwyr, oherwydd mae'n golygu y gallwch gerdded cyn belled ag y dymunwch heb orfod troedio'r holl ffordd yn ôl wedyn.

Mi gawsom ni ein codi gan y bws mini ym Mhorth Neigwl am 10.30am, gan ofyn am gael stopio ym Machroes (ger Abersoch). Ymunodd wyth aelod o glwb cerdded Caer ('Chester Rambling and Hill Walking') gyda ni ar y bws, a oedd yn yr ardal i fwynhau penwythnos o gerdded.

Roedden nhw'n hysbyseb wych i'r gwasanaeth bws, oherwydd aethon nhw ati i ddechrau canu ei glodydd. Roedden nhw hefyd yn hael eu clod i fapiau a thablau pellter ar-lein Llwybr Arfordir Cymru, sydd ar gael i'w lawrlwytho'n rhad ac am ddim. 

Dywedodd Meinir, sy'n rhedeg y gwasanaeth bws, fod dros 2,600 o bobl wedi defnyddio'r gwasanaeth bws dros yr haf a bod yr adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn.

Ond, gyda'r arian ar gyfer y cynllun peilot yn dod i ben eleni, mae Meinir yn troi ei golygon yn awr at ddod o hyd i ffrydiau ariannu newydd, er mwyn i'r gwasanaeth bws allu parhau i adeiladu ar ei lwyddiant cychwynnol.

Rhai o uchafbwyntiau'r daith gerdded…

Gan fynd heibio i Ynys Tudwal Fach ac Ynys Tudwal Fawr (sy'n eiddo i'r anturiaethwr a'r cyflwynydd teledu Bear Grylls), mi aethon ni yn ein blaenau i gyfeiriad traeth Porth Ceiriad.

Llwyddodd y grisiau plastig eildro newydd i'w gwneud hi'n haws inni ddringo un rhan serth o'r arfordir. Ac mi dalodd yr ymdrech ar ei ganfed – mi gawson ni olygfeydd godidog o'r traeth a Thrwyn Cilan.

Gan droedio o gwmpas trwyn Cilan yn nannedd y gwynt, mi wnaethon ni gyrraedd ail ran weddol newydd y llwybr, sef Trwyn y Ffosle ac yn ôl i draeth Porth Neigwl.

Wrth sefyll yno'n mwynhau'r olygfa ysblennydd o'r traeth a'r arfordir oddi amgylch, yn llythrennol fe aethpwyd â'm hanadl oddi arna' i.

Ac yn ôl i'r byd digidol…

Gyda'r daith drosodd yn llawer rhy sydyn (wel, rhyw bedair awr o hyd), rydym yn ôl yn awr ym myd y cyfyngau cymdeithasol!

Fyddai'r gwaith caled o sicrhau bod Llwybr Arfordir Cymru yn golygu hynny'n union – sef 'llwybr ar hyd arfordir Cymru' – ddim yn bosibl heb weithio mewn partneriaeth gyda'r holl sefydliadau perthnasol, gyda phob un yn gweithio gyda thirfeddianwyr lleol i drafod a rheoli mynediad cyhoeddus. Marciau bonws i Gyngor Gwynedd am weithio mor galed i gael y llwybr yn nes at yr arfordir!

Mae prosiectau fel y gwasanaeth bws poblogaidd yma'n un ffordd o wneud y llwybr yn fwy hygyrch, fel y gall pobl fwynhau'r manteision iechyd a ddaw yn sgil cerdded a rhoi hwb hynod dderbyniol i'r economi leol hefyd!  Hir y parhao…

Os ydych chi awydd mynd am dro a gwneud defnydd o Wasanaeth Bws Arfordir Llŷn, mi fydd ar gael tan ddiwedd mis Hydref o ddydd Iau i ddydd Sul, a'r gost yw £1 y siwrnai. Beth am gael cipolwg ar gwefan Bws Arfordir Llŷn gwefan

Gwybodaeth bellach

I gael awgrymiadau a mapiau y gallwch eu lawrlwytho'n rhad ac am ddim ar gyfer cynllunio eich taith, ewch i tudalen Cynllunio'ch Ymweliad

Gallwch archwilio mwy ar ran Llŷn Peninsula

Teimlo'n gymdeithasol? Gallwch ein hoffi a'n dilyn ni ar Facebook, Twitter, Instagram

Mi fydden ni wrth ein bodd yn gweld eich lluniau o arfordir Cymru. Y cwbl sydd raid ichi ei wneud yw ein tagio ar @walescoastpath efo ein hashtag ni #arfordircymru  

 

(Hydref 2016)