Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rhannau o Lwybr Arfordir Cymru sydd wedi’u cau

O 24 Mawrth 2020, er mwyn lleihau lledaeniad y Coronafeirws (Covid 19), mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi deddfwriaeth frys i ganiatáu cau llwybrau cyhoeddus a thir mynediad yng Nghymru. Enw'r ddeddfwriaeth hon yw Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020.

Ardaloedd yw'r rhain lle mae niferoedd mawr o bobl yn dueddol o ymgasglu neu fod yn agos at ei gilydd, neu lle mae eu defnyddio yn peri risg uchel fel arall o ran achosion neu ledaeniad haint y Coronafeirws. Mae'r ddeddfwriaeth newydd hon yn effeithio ar rai rhannau o Lwybr Arfordir Cymru

Rhestr o Lwybr Arfordir Cymru sydd wedi’u cau

Wed'i rhestru isod o'r Gogledd i'r De. Caiff ei diweddaru pan fydd rhannau eraill yn cael eu cau. Diweddarwyd y rhestr o rannau’r llwybr sydd wedi’u cau ar 7 Ebrill 2020 am 23:07.

Sylwer - dan y ddeddfwriaeth, nid yw’n ofynnol dynodi neu arwyddo llwybrau eraill tra bydd cau’r llwybrau yn weithredol.

Ynys Môn

Ceredigion

Sir Gâr

  • Edrychwch ar rhestr am feysydd parcio a phwyntiau mynediad yn cael eu cau ym Mharc Arfordirol y Mileniwm ar y Diweddaraf am Coronafierws COVID-19 - ewch i 27 Mis Mawrth am 17.58 am manylion.
  • Maes Parcio Traeth Llansteffan i Church Road (llwybr troed 23/28)
  • Rhan o'r De o St. Clears i Four Wheels

Sir Benfro

Castell Neath Port Talbot

Pen-y-bont ar Ogwr

Casnewydd

Pryd y bydd y rhannau’n ailagor

Mae'r Rheoliadau hyn yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod o chwe mis sy'n dechrau ar y diwrnod maen nhw’n dod i rym.  Serch hynny, rhaid i Lywodraeth Cymru adolygu'r angen am y cyfyngiadau a osodir gan y Rheoliadau bob 28 diwrnod.

Ymweld â Chymru. Rywbryd eto.

Dylech ofalu amdanoch chi eich hun ac eraill drwy ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

"Mae angen i ni osgoi teithio diangen, felly ewch am dro yn lleol; peidiwch â defnyddio’ch car i deithio"

 

Yng Nghymru, rydyn ni’n ffodus o gael amrywiaeth eang o lwybrau, parciau a mannau cyhoeddus yn yr awyr agored ar garreg ein drws. Cyn belled nad yw pobl yn dangos symptomau Covid 19, y cyngor cyfredol yw ei bod yn ddiogel i ni fynd allan i wneud ymarfer corff unwaith y dydd, cyhyd â'n bod ni’n gwneud y pethau hyn:

  • Peidio â theithio mewn car nac ar drafnidiaeth gyhoeddus - chwiliwch am gyfleoedd i fod y tu allan yn agos i'ch cartref
  • Mynd ar ein pennau’n hunain neu gydag aelodau o'n cartref yn unig - cadwch fwy na 2 fetr / 6½ troedfedd oddi wrth eraill bob amser
  • Bod yn ofalus gyda golchi dwylo a hylendid – byddwch yn ymwybodol bod gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn cael eu cyffwrdd yn rheolaidd
  • Peidio â gwneud gweithgareddau newydd neu beryglus - arhoswch yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn o faich cynyddol ar ein gwasanaethau brys ac iechyd
  • Dilyn y Cod Cefn Gwlad - ystyriwch ffermwyr ac eraill sy'n gweithio'n galed i gadw silffoedd ein siopau’n llawn a’n seilwaith i fynd

Rhagor o wybodaeth

Ar ddydd Sul, 10 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai’r cyfyngiadau yn cael eu llacio rywfaint ar 11 Mai 2020.  Bydd hyn yn berthnasol yn Lloegr yn unig.

Nid yw llacio'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol yng Nghymru, yng Ngogledd Iwerddon nac yn yr Alban. Yr un yw’r neges yma o hyd yng Nghymru - Arhoswch Gartref.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.