Diweddarwyd 20 Mis Hydref 2020 

Cyfnod clo cenedlaethol yng Nghymru

O 6pm nos Wener 23 Hydref 2020 tan ddechrau dydd Llun 9 Tachwedd 2020, bydd trefn genedlaethol o gyfyngiadau symud, a elwir hefyd yn doriad tân neu doriad cylched, mewn grym ledled Cymru. Bydd unrhyw un sy’n mynd yn groes i’r cyfyngiadau hyn yn cyflawni trosedd ac yn agored i ddirwy.

Cyfyngiadau lleol presennol

Bydd yr holl gyfyngiadau presennol yn dal mewn grym yn yr ardaloedd dan gyfyngiadau symud tan 6pm nos Wener 23 Hydref 2020.

Arhoswch gartref a pheidio â theithio heb fod rhaid

Mae’n ofynnol i holl ddinasyddion Cymru aros gartref, heblaw am ddibenion penodol iawn fel ymarfer corff. Ni chaniateir teithio os nad yw’n hanfodol ar gyfer gweithio neu gyflawni cyfrifoldebau gofalu. Mae’r cyfyngiad ar deithio’n cynnwys croesi’r ffin i mewn ac allan o Gymru.

Ymweld â’r llwybr

Ni chaniateir i neb fynd ar wyliau yng Nghymru tra pery’r toriad tân hwn.
Darllenwch gyngor diweddaraf Croeso Cymru, sy’n cynnwys gwybodaeth am archebu llety.

Ymarfer Corff

Fe gewch chi adael y tŷ i wneud ymarfer corff mor aml ag yr hoffech, cyn belled â’ch bod yn dechrau a gorffen y daith gartref, naill ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill sy’n byw ar yr un aelwyd â chi.

Cadwch Gymru’n Ddiogel

Dilynwch gyngor diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r coronafeirws (COVID-19) i gadw’ch hun ac eraill yn ddiogel.

Beth fydd yn digwydd ar ôl 9 Tachwedd?

Caiff manylion unrhyw gyfyngiadau a fydd mewn grym ar ôl 9 Tachwedd eu cyhoeddi’n nes at yr amser. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn ôl yr angen.